قدر خوشبختی را می فهمم...!


کاش سر همان ساعت دیروز آمده بودی ..!

اگر مثلا سرِ ساعت 4 بعدازظهر بیایی ، من از ساعت 3 تو دلم قند آب می شود ..

و هرچه ساعت جلوتر برود ، بیشتر احساس شادی و خوشبختی می کنم ..

ساعت 4 که شد، دلم بنا می کند به شور زدن و نگران شدن ..

آن وقت است که قدر خوشبختی را می فهمم ..!!

اما اگر تو وقت و بی وقت بیایی ،

من از کجا بدانم چه ساعتی باید دلم را برای دیدارت آماده کنم ..!!؟

آنتوان دوسنت اگزوپری

/ 1 نظر / 12 بازدید